Çerez Örnek

Bölüm Hakkında

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1980 yılında, o zamanki Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm ilk mezunlarını 1983-1984 eğitim yılında vermiştir. Halen, Coğrafya Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, "fiziki coğrafya" ve "beşeri ve iktisadi coğrafya" alanlarında  Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen programlarda, lisansüstü eğitim olanağı bulunmaktadır.  

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 7 profesör, 2 doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 1'i ÖYP programında olmak üzere 2 araştırma görevlisi vardır.

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçimlik derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılda, öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlayabilmektedirler.

E ğ i t i m s e l   v e   M e s l e k i   A m a ç l a r

Coğrafya bölümünde fiziki coğrafya ve beşeri ve iktisadi coğrafya olmak üzere iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Coğrafya, yeryüzünü fiziksel özellikleri ve bu özelliklere göre şekillenen, çeşitlenen insan yaşayışı, faaliyetleri ve kültürünü, bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Bu nedenle, söz konusu iki anabilim dalından oluşmaktadır ancak bu anabilim dallarına ayrı ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümü'nün lisans öğrencileri tek bir programla yetiştirilmektedir.

Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı'nın temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı'nda ise nüfus ve yerleşme, kültür ile ekonomi (ayrı ayrı tarım, sanayi, turizm coğrafyaları) alanında çeşitli derslerde işlenmektedir. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ayrı derslerde genel coğrafya yöntemleriyle incelenmektedir. Türkiye dışından seçilmiş bazı bölge ve ülkelerin coğrafyaları da ders konuları arasındadır. Bunlara ek olarak bölümde, hem fiziki hem de beşeri coğrafya alanında güncel gelişmeleri yanıstacak konularda da (alüvyal Jeomorfoloji, medikal coğrafya, davranışsal coğrafya, küreselleşme, toplumsal cinsiyet ve coğrafya gibi) dersler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.

Bölümün lisansüstü programları öğrencilere fiziki coğrafya ya da beşeri coğrafya alanında uzmanlaşma fırsatını sağlamaktadır. Yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere temel bilgi yeteneklerini kazandırmanın yanı sıra kendi alanlarında uzmanlaşma sağlamakta ve bu uzmanlıklarını hazırlayacakları tezle pekiştirmektedirler. Yukarıda belirttiğimiz konuların her birinde açılan lisansüstü programlar, içerdiği zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra hazırlayıp savunacakları yüksek lisans ve / veya doktora tezi ile öğrencileri akademik ve profesyonel yaşama hazırlamaktadır.

E d i n i l e n   u n v a n

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Coğrafya alanında lisans derecesini alırlar.

Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerdeki mezunların sayısı önemli artış göstermiştir. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkânı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bölümde üç yıla yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkânı bulunmaktadır.

P r o g r a m   Ö ğ r e t i m   A m a ç l a r ı   şöyle sıralanabilir

1. Dünyayı ve ülkemizi iyi tanıyan, çağımız sorunlarını çok boyutlu olarak kavrayabilen,

2. Çalışmalarında coğrafi bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanma ve uygulama becerisine sahip,

3. Beşeri ve fiziki coğrafyanın temel konularını, birbiriyle ilişkili olarak, bütüncül ve çağdaş bir yaklaşımla ele alıp değerlendirebilen

4. Mesleki etik çerçevesinde, doğal ve beşeri çevreyi şekillendiren süreçlerle ilgili uygulama, çözümleme ve sentez yapılabilme yeteneğine sahip coğrafyacılar yetiştirmek.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ