canlı destek

Bölüm Hakkında

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1980 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm ilk mezunlarını 1983-1984 eğitim yılında vermiştir. Halen, Coğrafya Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, coğrafi bilgi sistemleri, fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya konularında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 6 profesör, 2 doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 1'i ÖYP programında olmak üzere 3 araştırma görevlisi vardır.

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçimlik derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılda, öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlayabilmektedirler.

Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar

Coğrafya bölümünde fiziki coğrafya ve beşeri ve iktisadi coğrafya olmak üzere toplam iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Coğrafya, yeryüzünü fiziksel özellikleri ve bu özelliklere göre şekillenen, çeşitlenen insan yaşayışı, faaliyetleri ve kültürünü, bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Bu nedenle iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Fiziki Coğrafya ile Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dallarıdır. Ancak bu anabilim dallarına ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümünün öğrencileri tek bir programla yetiştirilmektedir. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi, ekonomi konuları çeşitli derslerde işlenmektedir. Türkiye’ nin coğrafi bölgeleri ayrı derslerde genel coğrafya yöntemleriyle incelenmektedir. Türkiye dışından seçilmiş bazı bölge ve ülkelerin coğrafyaları da ders konuları arasındadır. Bunlara ek olarak bölümde güncel konularda yapılan araştırmalarla gelişen bazı konularda da (Alüvyal Jeomorfoloji, Turizm Coğrafyası gibi) dersler verilmekte, uygulamalar yapılmaktadır.

Bölümün lisansüstü programları öğrencilere fiziki, beşeri coğrafya ile Coğrafi Bilgi sistemleri konularından birinde uzmanlaşma fırsatını sağlamaktadır. Yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere temel bilgi yeteneklerini kazandırmanın yanı sıra kendi alanlarında uzmanlaşma sağlamakta ve bu uzmanlıklarını hazırlayacakları tezle pekiştirmektedirler. Yukarıda belirttiğimiz konuların her birinde açılan doktora programı ise sunduğu zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra hazırlayıp savunacakları doktora tezi ile öğrencileri akademik ve profesyonel yaşama hazırlamaktadır.

Edinilen unvan

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Coğrafya alanında lisans derecesini alırlar.

Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerdeki mezunların sayısı önemli artış göstermiştir. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi sistemleri konusunda bölümde üç yıla yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkanı bulunmaktadır.

Program Öğretim Amaçları şöyle sıralanabilir

1. Dünyayı ve ülkemizi iyi tanıyan, çağımız sorunlarını çok boyutlu olarak kavrayabilen,

2. Çalışmalarında coğrafi bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanma ve uygulama becerisine sahip,

3. Beşeri ve fiziki coğrafyanın temel konularını, birbiriyle ilişkili olarak, bütüncül ve çağdaş bir yaklaşımla ele alıp değerlendirebilen

4. Mesleki etik çerçevesinde, doğal ve beşeri çevreyi şekillendiren süreçlerle ilgili uygulama, çözümleme ve sentez yapılabilme yeteneğine sahip coğrafyacılar yetiştirmek.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ